Regulamin Szkoły Progress

Niniejszy regulamin jest integralną częścią umowy, jaką Lektorat Języka Niemieckiego i Angielskiego Progress Monika Stadnik podpisuje z każdym uczestnikiem kursu lub jego rodzicami.

 

Przydział do grupy

1. Przyporządkowanie Kursanta  do danej grupy odbywa się na podstawie bezpłatnego testu kwalifikacyjnego  bądź wstępnej rozmowy z lektorem.

2. Na kursy na poziomie początkującym nie ma wymagań kwalifikacyjnych.

3. Kursant ma prawo do zmiany grupy w miarę wolnych miejsc.

4. W przypadku zmiany grupy na wniosek Kursanta Szkoła nie ponosi kosztów zakupu nowego podręcznika.

5. W przypadku kontynuacji nauki kursant nie musi pisać testu poziomującego.

 

Liczebność grup

6. Nauka odbywa się w grupach liczących do  max.10 osób.

7. Istnieje także możliwość nauki indywidualnej wg aktualnych  stawek podanych na stronie internetowej.

8. W przypadku zmniejszenia się w trakcie kursu liczby osób           w grupie , Szkoła ma prawo:

a) zmniejszyć ilość godzin,

b) ustalić dodatkową opłatę,

c) rozwiązać grupę zwracając Kursantom pieniądze za niezrealizowane zajęcia.

 

Cena kursu

9. Podstawą do wszelkich rozliczeń za kurs jest ustalona miesięczna stała opłata za dany kurs.

10. Zajęcia nie odbywają się w święta i dni ustawowo wolne od pracy, ferie letnie oraz  inne podane przez Szkołę.

11. Szkoła gwarantuje, że określona liczba jednostek lekcyjnych zostanie zrealizowana zgodnie z harmonogramem zajęć podanym na stronie internetowej

12. Odpłatność za uczestnictwo w kursie wnosi się w formie miesięcznej, lub jednorazowej.

 13. W przypadku uiszczenia opłaty w formie jednorazowej za cały kurs, słuchacz otrzymuje bezpłatnie materiały dydaktyczne (podręcznik i ćwiczenia)

14. Opłaty za kurs należy uiszczać przelewem bankowym na konto Szkoły lub gotówką w siedzibie biura.

 

Rozwiązanie umowy

15. Obie strony obowiązuje 30-dniowy okres wypowiedzenia umowy. Wypowiedzenie należy złożyć na piśmie w siedzibie biura.

16. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w kursie w trakcie jego trwania opłata za wykorzystane godziny przepada,
a kursant jest zobowiązany do uregulowania wszelkich należności włącznie do miesiąca, w którym wypowiedział umowę.

17. Za datę rezygnacji Kursanta z kursu uznaje się datę wpłynięcia do siedziby Szkoły  Progress pisemnego oświadczenia           o rezygnacji. Fakt nie uczęszczania na zajęcia nie jest równoznaczny z rezygnacją kursu i nie zwalnia kursanta z opłaty za dany kurs.

18. Szkoła zastrzega sobie prawo do odwołania kursu z powodu niewystarczającej liczby chętnych. W takim przypadku Szkoła zwraca całą wpłaconą sumę Kursantowi w ciągu 7 dni od otrzymania informacji  o odwołaniu kursu.

19. Wypłata zwrotu  na podstawie wypowiedzenia nastąpi
w okresie 30 dni od daty złożenia wypowiedzenia

20. Czasowa nieobecność na zajęciach nie stanowi podstawy do zmniejszenia opłaty za kurs.

21. W przypadku odwołania zajęć z winy  Szkoły brakujące jednostki lekcyjne zostaną odrobione.

 

Testy i zaświadczenia o ukończeniu kursu

22. Podczas kursu uczestnicy poddawani są regularnym testom    w celu sprawdzenia poziomu ich kompetencji językowych.

23. Zaświadczenie o ukończeniu kursu otrzymuje każdy Kursant,

który uczestniczył w zajęciach językowych przez cały okres

trwania kursu

24. Na zakończenie każdego semestru uczestnicy otrzymują szczegółowy raport o swoich postępach w nauce danego języka.                        

 

Zasady organizacyjne

25. Uczestnicy kursu mają obowiązek regularnie uczęszczać na zajęcia, brać w nich aktywny udział, odrabiać pracę domową          i przychodzić na zajęcia przygotowani.

26. Na terenie Szkoły oraz w jej obrębie obowiązuje zakaz palenia tytoniu i spożywania alkoholu.

27. Dyrektor Szkoły ma prawo do skreślenia uczestnika kursu        z listy kursantów w następujących sytuacjach:

a) Kursant uniemożliwia albo utrudnia prowadzenie zajęć poprzez nieodpowiednie zachowanie lub lekceważący stosunek do lektora lub innych uczestników kursu,

b)Kursant zalega z opłatą powyżej 30 dni od terminu płatności.

 

Rabaty

28.  W przypadku kontynuacji języka każdy kursant otrzymuje 10 % rabatu

29. W przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy kursant zobowiązany jest do zapłacenia różnicy wynikającej z rabatu, ponieważ rabat dotyczy okresu 10 miesięcy.

30. W przypadku zapisania rodzeństwa na kursy językowe każdy z rodzeństwa otrzyma 10 % rabatu.

31. Rabaty się nie łączą.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zatwierdził:

 

Dyrektor Szkoły

Monika Stadnik

Sulęcin, dnia  1.09.2018